Algemene bepalingen

Algemene Bepalingen

1 Indien een optreden niet kan worden gerealiseerd als gevolg van ziekte van één der artiesten, ten gevolge van enig overheidsbevel of andersoortige overmacht, zijn de contractanten gerechtigd de overeenkomst als geschorst te beschouwen.

2 In geval van ziekte van één der artiesten of andere onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid bestaat dat het optreden niet of niet op tijd kan plaatsvinden, dient contractant 2 contractant 1 direct te waarschuwen.

3 In geval van ziekte of ongeval van één der artiesten waardoor het overeengekomen optreden niet kan plaatsvinden, heeft contractant 1 het recht om door een middels de betrokken bedrijfsvereniging aangestelde controlerende arts een onderzoek te laten instellen. Indien deze aantoont dat door contractant 2 ten onrechte een beroep is gedaan op overmacht, verliest contractant 2 het recht om zich te beroepen op overmacht.

4 In geval van overmacht voor contractant 2 om het optreden te doen plaatsvinden op het overeengekomen tijdstip, behoudt contractant 1 zich het recht voor om deze overeenkomst te laten voortduren, in die zin dat contractant 1 dan het recht heeft om genoemd optreden te laten plaatsvinden onder dezelfde condities binnen een termijn van zes maanden na het overeengekomen tijdstip.

5 Contractant 2 behoudt zich het recht voor in geval van een radio- of tv-optreden of een buitenlandse tournee (en dit kan aantonen door overlegging van een deugdelijk contract) deze overeenkomst op te schorten naar een in onderling overleg vast te stellen datum. Deze opschorting dient te geschieden per aangetekend schrijven en bovendien minimaal 20 dagen voor de datum van het overeengekomen optreden. In geval van opschorting zal het overeengekomen optreden plaatsvinden binnen 6 maanden na de oorspronkelijk overeengekomen datum onder dezelfde condities als in deze overeenkomst gemeld.

6 Behoudens overmacht zal bij het niet nakomen van deze overeenkomst door de contractant die in gebreke is gebleven aan de benadeelde contractant een schadevergoeding worden betaald, die gelijk is aan tenminste eenmaal het totaal van het overeengekomen bedrag als genoemd in artikel 3. De schadevergoeding zal zijn verschuldigd wegens contractbreuk en kan terstond worden gevorderd. Indien de werkelijke schade voor de benadeelde contractant hoger is, komt het meerdere eveneens voor rekening van de in gebreke gebleven contractant. Alle kosten, daaronder begrepen deurwaarderskosten, procedures en rechtskundige bijstand, die voor een der contractanten ontstaan door contractbreuk, komen ten laste van de contractant die deze breuk heeft veroorzaakt.

7 Indien de uitvoering van deze overeenkomst geen doorgang kan vinden wegens het ontbreken van de benodigde vergunningen bij contractant 1, zal dit niet als overmacht worden beschouwd en zal contractant 1 derhalve gehouden zijn het volledige in artikel 3 met contractant 2 overeengekomen bedrag aan contractant 2 uit te betalen.

8 Contractant 1 verplicht zich tot de juiste afdracht van de over het optreden verschuldigde auteursrechtgelden aan de Buma.

9 Contractant 1 verklaart op de hoogte te zijn van de prestaties van contractant 2. Indien contractant 2 een groep musici betreft, heeft deze groep het recht het geluidsvolume te produceren zoals dat bij deze groep gebruikelijk is. Het produceren van geluidsvolume geschiedt in onderling overleg, met als kanttekening dat contractant 1 zich er van te voren van op de hoogte stelt wat voor contractant 2 gebruikelijk is. Het gebruik van een decibelmeter met stroomonderbreking wordt afgewezen, tenzij anders overeengekomen is.

10 Contractant 2 is verplicht ervoor zorg te dragen dat de benodigde apparatuur, instrumenten etc. zich in goede staat bevinden en voldoen aan veiligheidseisen. Contractant 1 draagt zorg voor stroomvoorziening die aan de veiligheidseisen voldoet. Indien de veiligheid van de artiesten onvoldoende wordt gewaarborgd door onveilige stroomvoorziening of onveilige stroomvoorziening die ontstaat door regen of andere weersomstandigheden of lekkage en dergelijke, is contractant 2 gemachtigd het optreden niet te doen plaatsvinden en is contractant 1 gehouden de volledige gage aan contractant 2 uit te betalen.

11 Contractant 1 staat garant voor de veiligheid van de groep/artiest, roadcrew en zakelijk begeleider. Contractant 1 is aansprakelijk voor alle persoonlijk letsel en de daaruit voortvloeiende kosten, daaronder begrepen exploitatieverlies, voor zover dat letsel is veroorzaakt door publiek dat zich zonder toestemming van contractant 2 op het podium en/of in de kleedkamer bevindt. Podium en kleedkamer zijn slechts toegankelijk voor personen die daarvoor toestemming hebben van contractant 2.

12 Contractant 1 is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van, of materiële schade toegebracht aan goederen toebehorend aan contractant 2, tenzij de oorzaak hiervan te wijten is aan opzet, grove schuld of nalatigheid van contractant 1 of van personen die zich dienen te houden aan aanwijzingen of opdrachten van contractant 1, met uitzondering van contractant 2.

13 Contractant 2 kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel etcetera, aangebracht door derden.

14 Contractant 2 dient de overeengekomen werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten. Contractant 2 draagt er zorg voor dat door zijn/haar werkzaamheden niet wordt gehandeld in strijd met wettelijke bepalingen, verordeningen of andere overheidsvoorschriften.

15 Het is niet toegestaan geluids- en/of beeldopnamen van het optreden te (laten) maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van contractant 2.

16 Contractant 2 heeft het recht in/op de zaal/het terrein waar het optreden plaatsvindt artikelen te (doen) verkopen die in verband staan met de groep/artiest (CD’s, T-shirts e.d.).

17 Indien één der contractanten aanleiding heeft te stellen dat de ander zich niet aan de bepalingen heeft gehouden, doet deze binnen vijf dagen na afloop van deze overeenkomst hiervan per aangetekende brief melding aan de andere contractant.

18 Geschillen, voortgekomen uit deze overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar contractant 2 is gevestigd.